Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLA ODBIORCÓW INSTYTUCJONALNYCH

http://klubsmjsport.pl/

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu internetowego jest:

SMJ SPORT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa, o numerze NIP: 5272610399 oraz REGON: 141972604, KRS: 0000335477


I Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze Sklepu internetowego, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej http: //klubsmjsport.pl/, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa Sklepu oraz inne loga i znaki Sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie http: //klubsmjsport.pl/ są zabronione, chyba, że uprzednio uzyskano zgodę właściciela na użytkowanie określonych materiałów, będących przedmiotem własności właściciela Sklepu.
3. Niniejszy regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
4. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż sprzętu sportowego oraz innych produktów za pośrednictwem sieci internetowej.
5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
6. Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
7. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową http: //klubsmjsport.pl/, faksem pod numerem: 228383352 lub mailowo pod adresem: biuro@smjsport.pl.
8. Komunikacja ze Sprzedawcą powoduje ponoszenie dodatkowych kosztów, które wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).


II Definicje


1.
REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami;
2.
STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
3.
UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
4. KANAŁY KOMUNIKACJI – formy składania zamówień na odległość, tj.: za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem http: //klubsmjsport.pl/, e-mail lub faksem;
5.
SKLEP – Sklep internetowy dostępny pod adresem http: //klubsmjsport.pl/;
6.
SPRZEDAWCA – SMJ SPORT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa, rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000335477 NIP: 5272610399 oraz REGON: 141972604;
7.
USŁUGODAWCA - SMJ SPORT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa, rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000335477 NIP: 5272610399 oraz REGON: 141972604;
8.
KUPUJĄCY – jednostka posiadająca osobowość prawną m.in. gmina, powiat, województwo, szkoła wyższa, fundacja, stowarzyszenie, klub sportowy oraz jednostka budżetowa m.in. szkoła, urząd nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem http: //klubsmjsport.pl/ w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością;
9.
KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem środków komunikacji na odległość w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
10.
USŁUGOBIORCA  – jednostka posiadająca osobowość prawną m.in. gmina, powiat, województwo, szkoła wyższa, fundacja, stowarzyszenie, klub sportowy oraz jednostka budżetowa m.in. szkoła, urząd nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem http: //klubsmjsport.pl/ w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością;
11.
ZAMÓWIENIE – złożona przez KUPUJĄCEGO za pośrednictwem Sklepu internetowego http: //klubsmjsport.pl/ lub mailowo lub faksem oferta zawarcia umowy sprzedaży;
12.
REJESTRACJA – proces mający na celu utworzenie konta kupującego, poprzez podanie danych określonych, jako dane rejestracyjne;
13.
UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu internetowego;
15.
UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;
16.
PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego;
17.
FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
18.
FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
19.
DOKUMENT SPRZEDAŻY - Faktura VAT;
20.
ZAŁĄCZNIKI - wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego oraz warunki handlowe;
21.
INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
22.
KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
23.
MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;      
24.
MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
25.
ADRES REKLAMACYJNY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę, jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
26.
PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem umowy lub przedmiotem świadczenia; w zakres przedmiotu umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez sprzedawcę form dostawy produktu;
27.
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: umożliwienie złożenia zamówienia przez formularz zamówienia znajdujący się w Sklepie internetowym czy usługi Newslettera; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
28.
NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów Sklepu internetowego http: //klubsmjsport.pl/;
29.
SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
30.
WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;


III Zamówienia


1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
2. Kupujący nie ma możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji konta na stronie internetowej  http: //klubsmjsport.pl/.
3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić.
5. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.  
6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty określić rodzaj wysyłki i formę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Kupujący w celu poprawnego złożenia zamówienia powinien wskazać dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.
7. Po wskazaniu wszystkich niezbędnych elementów Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w tym również parametrów produktu tworzonego na zamówienie w celu skutecznego złożenia zamówienia należy wybrać przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
8. Zmiana danych nabywcy możliwa jest wyłącznie drogą mailową lub faksem.
9. Kupujący może dokonywać zamówień wyłącznie ze swojego konta.
10. W kwestiach związanych z prowadzeniem konta Kupującego zastosowanie mają regulacje zawarte w dziale o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
11. W przypadku zamówień dokonywanych drogą mailową lub faksem (poza systemem informatycznym udostępnianym Użytkownikowi przez Sprzedawcę), zamówienia potwierdzane są e-mailem.
12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Kupujący ma możliwość wskazania innego adresu dostawy niż dane zamawiającego.
13. Kupujący w zależności od złożonego zamówienia otrzymuje odpowiednią informację dotyczącą czasu realizacji zamówienia.
14. Termin realizacji liczony jest od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze liczone od dnia zaksięgowania wpłaty (2 dni robocze).
15. Dniem wykonania umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.
16. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


IV Sposób płatności


1. Ceny w Sklepie zostały przedstawione jako ceny netto pomniejszone o indywidualny rabat, jeżeli został przypisany kupującemu. W nawiasach obok cen netto widnieją ceny brutto zawierające podatek VAT. Wysokość oraz warunki przyznawania rabatów zostały określone w Warunkach handlowych, które można znaleźć na stronie http: //klubsmjsport.pl/.
2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a. przelew na konto bankowe (odroczony termin płatności, jeżeli został przyznany lub przedpłata)

SMJ SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa
Raiffeisen Bank Polska S.A.
86 1750 0009 0000 0000 2507 4599

(w przypadku przedpłaty prosimy o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu)

c. płatność przy odbiorze – za pobraniem
d. płatność przy odbiorze osobistym w sklepie – gotówką lub kartą płatniczą
Warunki przyznawania odroczonych terminów płatności zostały określone w Warunkach handlowych.
3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
5. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie koszyka.


V Realizacja dostawy


1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu oraz w sposób wybrany przez Kupującego.
2. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DHL lub DPD.
3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) ze Sprzedawcą, istnieje możliwość osobistego odbioru towaru. Ustalenie terminu odbioru towaru możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym potwierdzeniu złożenia zamówienia.
4. Odbiór osobisty towaru jest możliwy w Regułach, ul. Regulska 2B, 05-816 Reguły, od poniedziałku do piątku w godzinach 08: 00-16: 00 w biurze sprzedaży SMJSPORT.
5. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.
6. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 5 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
7. Dostawa towaru następuje najczęściej w ciągu trzech dni roboczych od daty nadania przesyłki.
8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
9. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej, jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
10. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki
i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Kupujący powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 228383352 bądź za pomocą e-mail: klub@smjsport.pl.


VI Reklamacje – Rękojmia


1. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, sprzedawca ogranicza odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Rękojmia za wady fizyczne obejmuje wyłącznie uprawnienia kupującego do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych) w terminie do 1 roku od daty zakupu towaru przez Kupującego ze Sklepu.
2. Rzecz wadliwą należy dostarczyć (na koszt kupującego) na adres: SMJ SPORT Sp. z o. o., ul. Regulska 2B, 05-816 Reguły załączając formularz zgłoszenia reklamacyjnego.
3. Towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad lub w przypadku braku towaru na magazynie zostanie wystawiona faktura korygująca.
4. Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił wadę przed kupującym.
5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.


VII Gwarancja


1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego http: //klubsmjsport.pl/ mogą być objęte gwarancją.
2. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez gwaranta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.


VIII Odstąpienie od Umowy - Zwroty


1. Kupującemu nie będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w myśl art. 395 Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy na podstawie indywidualnych warunków zamówienia. Wszelkie roszczenia dotyczące odstąpienia od umowy przez Kupującego, będą rozpatrywane przez Sprzedawcę wyłącznie po uprzednim kontakcie z obsługą sklepu pod numerem telefonu: 22 83833 53 lub poprzez wiadomość e-mail: klub@smjsport.pl.


IX Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych


1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem http: //klubsmjsport.pl/ następujące usługi elektroniczne:
a) założenie i prowadzenie konta,
b) umożliwienie złożenia zamówienia po uprzednim założeniu konta i potwierdzeniu rejestracji przez Sklep,
c) Newsletter,
2. Świadczenie usług elektronicznych określonych w pkt 1 przez Usługodawcę jest bezpłatne.
3. Umowa określona w pkt 1a oraz b zawierana jest na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie umowy, o której mowa w przedmiotowym punkcie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klub@smjsport.pl
4. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym są: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w hurtowni internetowej niezamówionej informacji handlowej.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej określonej w pkt 1, w wypadku, gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
8. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem, i każdorazowo stara się wychodzić naprzeciw oczekiwań Kupujących. Kupującego prosi się, w ramach możliwości, o kontakt z Usługodawcą w przypadku błędów w działaniu świadczonych usług lub sytuacji, gdy bezpieczeństwo Kupującego zostanie naruszone z jakichkolwiek przyczyn. Usługodawca w takim przypadku niezwłocznie podejmie czynności mające na celu ustalenie przyczyn stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa Kupującego i podejmie kroki mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.
9. Newsletter to usługa, na którą Kupujący może wyrazić zgodę poprzez pozostawienie zaznaczonego checkboxa podczas rejestracji konta użytkownika lub na stronie głównej sklepu klubysmjsport.pl podając swój adres e-mail w odpowiednim oknie i klikając przycisk „Zapisz się”.
10. Usługa ta polega na okresowym wysyłaniu do Kupującego wiadomości o charakterze reklamowym na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
11. Umowa o świadczenie usługi Newslettera jest zawarta na czas nieokreślony.
12. Umowa o świadczenie usługi Newslettera jest usługą nieodpłatną.
13. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usługi Newsletter może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazania przyczyny, przez rezygnację z subskrybcji poprzez kliknięcie linku rezygnacji w NEWSLETTERZE, skorzystanie z opcji „Wypisz się” na stronie głównej lub poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klub@smjsport.pl. Wypowiedzenie umowy nastąpi ze skutkiem natychmiastowym i niezwłocznie. Kupujący zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną o wykreśleniu jego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera.


X Postanowienia końcowe


1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.  
2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22
1 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefonicznie: 228383352
b) e-mailowo: klub@smjsport.pl
c) pisemnie na adres: SMJ SPORT Sp. z o.o., Biuro Sprzedaży, ul. Regulska 2B, 05-816 Reguły
5. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego http: //klubsmjsport.pl/.
6. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.  
7. Nazwa Sklepu internetowego, adres, pod którym jest dostępna oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.02.2018 roku.

Plik w formie PDF z Regulaminem Hurtowni Internetowej SMJ sport z możliwością pobrania i zapisania

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel